Motie Bevor­deren schuil­mo­ge­lijk­heden weide­dieren bij extreme weers­om­stan­dig­heden


Voor­jaarsnota 2024 en Kadernota 2025

10 juli 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2024 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • de weersomstandigheden in toenemende mate extreem worden, met forse regenval, grote droogte en hitte;
  • de Wet dieren stelt dat dieren behoed moeten worden voor fysiek en fysiologisch ongerief (artikel 1 .3, lid 3a), waarbij het Besluit Houders van dieren aangeeft dat bescherming moet worden geboden aan dieren bij slechte weersomstandigheden (artikel 1 .6, lid 3);
  • in 2023 in de Tweede Kamer een motie is aangenomen waarin beschuttingsmogelijkheden tegen extreme weersomstandigheden voor weidedieren verplicht wordt gesteld;
  • de NVWA regels heeft opgesteld voor weidedieren bij extreme weersomstandigheden en ook daarop controleert en handhaaft;[1]
  • in het coalitieakkoord staat vermeld dat het college een landbouw wil met aandacht voor dierenwelzijn;
  • het Zuid-Hollandse Omgevingsprogramma aan gemeenten de mogelijkheid biedt voor het opnemen van schuilmogelijkheden voor weidedieren in hun omgevingsplannen (artikel 6.18, lid a ‘Een omgevingsplan voor agrarisch gebied neemt de volgende voorwaarden in acht: nieuwe agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor vee, wordt geconcentreerd binnen een bouwperceel van maximaal 2 hectare’)
  • lang niet alle gemeenten hiervoor beleid hebben opgesteld en schuilmogelijkheden niet mogelijk zijn;

Overwegende dat:

  • de toenemende extreme weersomstandigheden veel welzijnsproblemen opleveren voor weidedieren en veel dieren lijden en zelfs overlijden onder bijvoorbeeld hitte zonder schaduwmogelijkheden en extreme regelval zonder schuilmogelijkheden;[2] [3]

Verzoeken het college:

  • bij de nadere uitwerking van het ZH-PLG en de hierover te voeren gesprekken met gemeenten te bevorderen dat Zuid-Hollandse gemeenten beleid gaan opstellen in de gemeentelijke omgevingsplannen om schuilmogelijkheden voor dieren mogelijk te maken;
  • via het ZH-PLG programma bekendheid te geven aan de landelijke samenwerking tussen Rijk en LTO voor een aanvalsplan houtige landschapselementen, dat wordt getrokken vanuit het Deltaplan biodiversiteit. Hiervoor wordt een nieuwe subsidieregeling aangeboden, wat kan bijdrage aan meer beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren;[4]

En gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.nvwa.nl/onderwerpen/hittestress-en-koudestress-bij-dieren-voorkomen/regels-voor-veehouders-en-vervoerders-bijhitte#:~:text=Maatregelen%20bij%20hitte,geen%20kenmerken%20van%20hittestress%20vertonen.
[2] https://www.lto.nl/voorkom-hittestress-bij-paarden/
[3] https://www.lto.nl/anticipeer-op-warm-weer-en-voorkom-hittestress/
[4] https://www.lto.nl/aanvalsplan-landschap-biedt-kansen-langjarige-vergoeding-agrariers/


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Uitbreiding van recreatie buiten natuurgebieden

Lees verder

Motie Gezondheid voorop stellen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer