Motie Gezondheid voorop stellen


Voor­jaarsnota 2024 en Kadernota 2025

10 juli 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • Er sterke aanwijzingen zijn dat bloostelling aan bestrijdingsmiddelen de kans vergroot op ziekten als kanker, longziekten en Parkinson[1];
  • Wetenschappers hun zorgen hebben geuit over de gezondheid van omwonenden en mensen die beroepsmatig met bestrijdingsmiddelen in aanraking komen[2];

Overwegende dat:

  • De gezondheid van inwoners en mensen die beroepsmatig met bestrijdingsmiddelen in aanraking komen prioriteit verdient;
  • Mens, dier en milieu beter beschermd moeten worden tegen de negatieve effecten van bestrijdingsmiddelen;

Roept het college op om:

  • Actief het gesprek aan te gaan met het Rijk met als doel vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
  • Als college alle relevante eigen instrumenten in te zetten, die bijdragen aan de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://pointer.kro-ncrv.nl/zi...
[2] https://natuurenmilieu.nl/app/...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bevorderen schuilmogelijkheden weidedieren bij extreme weersomstandigheden

Lees verder

Motie Maatregelen voor waterbesparing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer