Motie Maat­re­gelen voor water­be­sparing


Voor­jaarsnota 2024 en Kadernota 2025

10 juli 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • De vraag naar drinkwater tot zeker 2030 blijft stijgen[1];
  • Er in 2030 bij alle drinkwaterbedrijven naar verwachting sprake zal zijn van een tekort;
  • Er in het westelijk deel van Zuid-Holland in 2020 al onvoldoende drinkwater beschikbaar was om vraagpieken op te vangen;

Overwegende dat:

  • Schoon drinkwater niet oneindig beschikbaar is en ingezet moet worden op waterbesparing op grote schaal, met aandacht voor grootverbruikers;
  • De opgave voor beschikbaarheid van schoon drinkwater urgent is en de ambitie om het verbruik van drinkwater te verminderen niet vrijblijvend is;

Verzoekt het college:

  • Binnen het Programma Adaptieve Delta voor het einde van 2024 een voorstel te doen voor extra maatregelen voor waterbesparing;

en gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://www.rivm.nl/nieuws/sne...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Gezondheid voorop stellen

Lees verder

Motie Voorstel invulling ‘Potje van de Staten’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer