Motie Voorstel invulling ‘Potje van de Staten’


Voor­jaarsnota 2024 en Kadernota 2025

10 juli 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 10 juli 2024 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • in het coalitieakkoord staat dat het ‘Potje van de Staten’ wordt geïntroduceerd, een financiële vrije ruimte voor Provinciale Staten waaruit breed gedragen stateninitiatieven kunnen worden bekostigd, waarvoor jaarlijks €500.000 beschikbaar is;
 • er 14 dierenambulances in Zuid-Holland zijn met een ANBI-erkenning;[1]

Overwegende dat:

 • de dierenambulances een belangrijk publiek en algemeen belang dienen;
 • zij een groot maatschappelijk draagvlak hebben en bijdragen aan dierenwelzijn;
 • dierenambulances volledig afhankelijk zijn van giften, donaties en subsidies voor hun belangrijke werk;
 • de dierenambulances geen financiële ondersteuning krijgen van de provincie Zuid-Holland;
 • de dierenambulances ook taken verrichten voor de provincie, zoals het ophalen van gewonde vrij levende dieren van provinciale wegen en gronden;
 • er ook behoefte is aan medicatie, verbandmiddelen en dergelijke bij de acute hulpverlening;

Dragen het college op:

 • in het kader van de Voorjaarsnota voor het jaar 2024 een bedrag van 110.000 euro evenredig te verdelen over de 14 Zuid-Hollandse dierenambulances met een ANBI-status en dit bedrag te dekken uit het ‘Potje voor Provinciale Staten’;
 • het bedrag te verwerken in de Najaarsnota 2024, en
 • uitvoering te geven aan de realisatie van het bovenstaande;

En gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Heidi Looij BBB

[1]https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/wat_is_een_anbi


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Maatregelen voor waterbesparing

Lees verder

Motie Klimaatverandering en klimaatadaptatie in apart hoofdstuk beleidsvoorstellen en besluiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer