Amen­dement: dieren­welzijn toevoegen aan de Lange Termijn Agenda voor het Omge­vings­beleid


18 december 2019

Agendapunt : 2A

Voordrachtnr : 7236
Onderwerp : Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 18 december 2019 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

I. In het ontwerpbesluit wordt na "……. de in bijlage 1 opgenomen LTA van Provinciale Staten over Omgevingsbeleid vast te stellen.”

de punt vervangen door een komma, gevolgd door de volgende tekst:

"met dien verstande, dat aan Lange Termijnagenda Omgevingsbeleid aan paragraaf 1 Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk wordt toegevoegd het beleidsproduct dierenwelzijn.”

En de Lange Termijn Agenda hiermee in overeenstemming te brengen.

Toelichting:
De beleidsproducten op de LTA voor het Omgevingsbeleid zijn vrij specifiek benoemd. Het beleidsproduct dierenwelzijn hoort hier ook op thuis, gezien de belangrijke wettelijke taken die de provincie op dit gebied heeft.

Op grond van de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (die op zal gaan in de toekomstige Omgevingswet) zijn aan het provinciaal bestuur taken en bevoegdheden toegekend die toezien op de relatie van mensen met dieren. Het gaat om dieren in de veehouderij (weidegang) en in het wild levende dieren (bescherming van bedreigde diersoorten, faunabeheer, schadebestrijding, opvang van gewonde wilde dieren).

Door het onderwerp dierenwelzijn toe te voegen aan paragraaf 1 Verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk van de LTA voor het Omgevingsbeleid, kan het gekoppeld worden aan de ambities, de maatschappelijke opgaven en aan de beslismomenten van dit beleid. Op deze wijze kan de voortgang van verbetering van dierenwelzijn worden gemonitord en geëvalueerd.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Concept ‘carnivoor? Geef het door!’

Lees verder

MOTIE Continuering Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer