Concept ‘car­nivoor? Geef het door!’


13 november 2019

Onderwerp : Begroting 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2019 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • de provincie Zuid-Holland allerlei bijeenkomsten organiseert waarbij maaltijden worden aangeboden;
  • daarbij veelal aan genodigden wordt gevraagd of zij hun dieetwensen willen doorgeven. (allergie, een religieuze overtuiging of een vegetarisch of plantaardig dieet);
  • er tijdens bijeenkomsten van de provincie Zuid-Holland en op evenementen binnen provincie nog steeds zuivel en vlees wordt aangeboden als de standaard;
  • vlees en zuivel de meest milieubelastende onderdelen van ons voedselpakket zijn;

Overwegende dat:

  • De provincie al inzet op verduurzaming van voedsel uit Zuid-Holland;
  • de provincie een voorbeeldfunctie heeft in verduurzaming van voedsel en het goede voorbeeld zou moeten geven;
  • een meer plantaardig voedingspatroon onder andere kan bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen;
  • er met het standaard aanbieden van plantaardige maaltijden duurzaamheids- en gezondheidswinst kan worden behaald;
  • het concept ‘Carnivoor? Geef het door!’ mensen meer bewust maakt ven duurzame voeding, maar met behoud van keuzevrijheid;

Roept het college op:

  • het concept ‘Carnivoor? Geef het door’ in te voeren in het interne cateringbeleid;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen