MOTIE Conti­nu­ering Actieplan Boeren­land­vogels Zuid-Holland 2019-2027


22 april 2020

Onderwerp: begrotingswijziging 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in digitale vergadering bijeen op 22 april 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • in 2019 door de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, De Groene Motor, Boerennatuur Zuid-Holland, Kennisteam agrarisch natuur- en landschapsbeheer, het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-20271 is vastgesteld;
  • het aantal weide- en akkervogels in Zuid-Holland de afgelopen decennia sterk is afgenomen;
  • de Provincie verantwoordelijk is voor natuur- en landschapsbeleid gericht op behoud en herstel van de biodiversiteit in het algemeen en de weide- en akkervogels in het bijzonder;
  • de Provincie daartoe het Natuurnetwerk Nederland (NNN) realiseert;
  • het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) becijfert dat bij volledige realisatie van de afspraken uit het Natuurpact (NNN en agrarisch natuurbeheer) slechts tussen de 65% tot 80% van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (VHR) wordt gehaald;

Overwegende dat:

  • gezien de nog steeds toenemende afname van de weidevogels en daarmee de biodiversiteit in Zuid-Holland, het van groot belang is dat het actieplan wordt gecontinueerd;

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • de extra inzet, zoals beschreven in het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027, en de uitvoering daarvan te continueren;

En gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren (PvdD)

1 https://library.wur.nl/WebQuer...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: dierenwelzijn toevoegen aan de Lange Termijn Agenda voor het Omgevingsbeleid

Lees verder

AMENDEMENT Reservering financiƫle ondersteuning wildopvangcentra

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer