AMEN­DEMENT Extra bomen als groene longen voor Zuid-Holland


22 april 2020

Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in digitale vergadering bijeen op 22 april 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

1. De 1e Begrotingswijziging 2020 vast te stellen met dien verstande dat:
a) het budget in 2020 voor doel 5.1 met € 50.000,-- wordt verhoogd ten behoeve van de aanplant van nieuwe bomen in Zuid-Holland;
b) de verhoging ten laste wordt gebracht van de reserve groene ambities.

En de 1e begrotingswijziging 2020 hiermee in overeenstemming te brengen.

Toelichting:

Sinds 2013 verdwijnt er per saldo jaarlijks circa 3000 hectare bos uit Nederland; ook in Zuid-Holland is veel bos verdwenen. Het betreft hierbij bosoppervlak; daarnaast verdwijnen er ook laanbeplantingen, kleine landschapselementen en individuele bomen. Dit heeft consequenties voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals toename van CO2, hittestress, meer vervuilde lucht, verminderde wateropname bij toenemende wateroverlast en het leidt tot verlies van leefgebied voor vogels en andere dieren.
Een belangrijke oorzaak voor de ontbossing is het kappen van productiebossen. Met name voor boeren zijn de subsidieregelingen per 2013 vervallen. Daardoor verdwijnen vooral volwassen bomen;
Een tweede belangrijke oorzaak voor de afname van het bosoppervlak is de keuze van natuurbeheerders om bosgebied om te vormen in andere natuur. In beide gevallen is er geen sprake van een herplantingplicht, waardoor er per saldo meer bomen verdwijnen dan erbij komen.
Ten derde worden kapvergunningen afgeschaft door gemeenten. Hierdoor wordt het voor particulieren eenvoudiger om bomen definitief te verwijderen.

Het afnemen van het totale bosareaal in Zuid-Holland is zorgelijk: bossen zijn van groot belang voor het opslaan van CO2 en andere broeikasgassen en zijn de groene longen van onze provincie en rondom de steden. Zij leveren een positieve bijdrage aan de vastgestelde klimaatdoelen uit het Klimaatverdrag en het Klimaatakkoord.

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Reservering financiële ondersteuning wildopvangcentra

Lees verder

MOTIE Roadmap realisatiestrategie Natuurdoelen 2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer