MOTIE Roadmap reali­sa­tie­stra­tegie Natuur­doelen 2027


3 juni 2020

Onderwerp: Jaarstukken 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in digitale vergadering bijeen op 3 juni 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

 • in 2027 de internationaal afgesproken natuurdoelen ook in Zuid-Holland echt gerealiseerd moeten zijn;
 • in de afgelopen 10 jaar jaarlijks de meeste jaarlijks gestelde natuurdoelen niet zijn gehaald en daardoor veel achterstand is ontstaan om de doelen in 2027 gerealiseerd te hebben;
 • ook in 2019 de meeste gestelde natuurdoelen wederom niet zijn behaald (zie bijlage);
 • de financiĆ«n van groenreserves, die bestemd zijn voor de realisatie van de natuurdoelen de afgelopen jaren steeds meer zijn toegenomen;

Overwegende dat:

 • in de afgelopen jaren steeds meer achterstand is opgebouwd in het behalen van de natuurdoelen in 2027 en de doelen in steeds kortere tijd behaalt moeten worden;
 • om de internationaal afgesproken natuurdoelen in 2027 te halen daarom extra inzet nodig is;
 • goede evaluatie en reflectie nodig is of de juiste instrumenten worden toegepast en de juiste inzet wordt gepleegd, die leiden tot het realiseren van de gestelde natuurdoelen;
 • provincies hun voordeel kunnen doen met het rapport 'Lerende evaluatie van het Natuurbeleid', dat in 2017 is uitgebracht door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in samenwerking met de Wageningen Universiteit1, zoals het toepassen van nieuwe instrumenten;
 • het goed is dat het college heeft toegezegd om in het najaar 2020 te komen met een nieuwe realisatiestrategie NNN, waarin de evaluatie van de provinciale natuurrealisatie wordt meegenomen;
 • het nodig is dat hier voor een zorgvuldige planning wordt voorbereid;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

 • een roadmap op te stellen met een planning voor nauwkeurig omschreven instrumenten, concrete acties en maatregelen, die leiden tot het tijdig realiseren van de gestelde natuurdoelen;
 • de roadmap in 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten;

En gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen, Partij voor de Dieren

Evelyn Heijink, Partij van de Arbeid

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-lerende-evaluatie-van-het-natuurpact-1769.pdf


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

AMENDEMENT Extra bomen als groene longen voor Zuid-Holland

Lees verder

MOTIE Bestendiging Actieplan Boerenlandvogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer