MOTIE Besten­diging Actieplan Boeren­land­vogels


1 juli 2020

Onderwerp: kadernota 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

constaterende dat:

• terreinbeherende organisaties, agrarische collectieven en vrijwilligers, veel tijd hebben besteed en inspanningen hebben gepleegd om samen met de provincie het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027’ tot stand te brengen;

• er afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de uitvoering van dit plan;

• deze afspraken bij de samenwerkende organisaties de verwachting hebben geschapen dat de maatregelen gedurende de periode tot en met 2027 worden geïmplementeerd;

overwegende dat:

• tot 2020 geld is gereserveerd voor het ‘Actieplan boerenlandvogels 2019-2027’ en daarna niet meer;

• in het belang van de weidevogels en de biodiversiteit het van groot belang is om dit actieplan ook na 2020 verder uit te voeren en te bestendigen;

• het van belang is dat dit belangrijke participatieve plannen en programma’s ook in de komende jaren doorgang kunnen vinden;

verzoeken GS om:

• te verkennen welke financiële mogelijkheden de provincie heeft voor het bestendigen van het ‘Actieplan boerenlandvogels 2019-2027, de programma’s ‘Groen doet goed’ en ‘De Groene Motor’, na 2020;

• bij de vaststelling van de begroting 2021 Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Roadmap realisatiestrategie Natuurdoelen 2027

Lees verder

MOTIE Steun voor wildopvangcentra in financiële nood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer