MOTIE Besten­diging Actieplan Boeren­land­vogels


1 juli 2020

Onderwerp: kadernota 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

constaterende dat:

• terreinbeherende organisaties, agrarische collectieven en vrijwilligers, veel tijd hebben besteed en inspanningen hebben gepleegd om samen met de provincie het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027’ tot stand te brengen;

• er afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de uitvoering van dit plan;

• deze afspraken bij de samenwerkende organisaties de verwachting hebben geschapen dat de maatregelen gedurende de periode tot en met 2027 worden geïmplementeerd;

overwegende dat:

• tot 2020 geld is gereserveerd voor het ‘Actieplan boerenlandvogels 2019-2027’ en daarna niet meer;

• in het belang van de weidevogels en de biodiversiteit het van groot belang is om dit actieplan ook na 2020 verder uit te voeren en te bestendigen;

• het van belang is dat dit belangrijke participatieve plannen en programma’s ook in de komende jaren doorgang kunnen vinden;

verzoeken GS om:

• te verkennen welke financiële mogelijkheden de provincie heeft voor het bestendigen van het ‘Actieplan boerenlandvogels 2019-2027, de programma’s ‘Groen doet goed’ en ‘De Groene Motor’, na 2020;

• bij de vaststelling van de begroting 2021 Provinciale Staten hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen