Amen­dement Finan­ciële onder­steuning wildop­vang­centra


9 november 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

Beslispunt 1 in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

1. Vast te stellen de Begroting 2023 inclusief het bijlageboek en de bijlages Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2023-2039 en Programma Zuid-Hollandse Economie 2023 met dien verstande dat;
a. in de begroting 2023 aan beleidsprestatie 5-1-3 (faunabeheer) financiële middelen worden opgenomen ruimte vrij te maken voor een overbruggingsfinanciering voor de instandhouding van de bestaande wildopvanglocaties met een provinciale vergunning van € 300.000;
b. de verhoging ten laste wordt gebracht van de algemene reserve;
c. De begroting 2023 inclusief bijlagen en het Programma Zuid-Hollands Groen 2021-2035 in overeenstemming wordt gebracht met de wijzigingen uit dit amendement.

Toelichting:

Voor alle inwoners geldt de algemene zorgplicht ex artikel.1.4 van de Wet Dieren: “Een ieder is verplicht hulp behoevende dieren de nodige zorg te verlenen”. De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) heeft in zijn rapport aangegeven dat de provincie een belangrijke taak heeft op het gebied van de opvang van gewonde en zieke wilde dieren.1 De RDA aangeeft dat gezien de regionale functie van wildopvangcentra en de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer bij de provincies, op dat niveau ook ondersteuning dient te worden gegeven. Een ruim 40 jaar bestaande opvanglocatie, de wildopvang Zuid-Holland in Delft, die jaarlijks duizenden gewonde en zieke dieren opvangt, heeft de deuren in oktober jl. moeten sluiten vanwege financiële tekorten. Andere wildopvangen krijgen hierdoor veel extra op te vangen dieren erbij. Ook bij deze wildopvangen, die een provinciale vergunning hebben, stijgen de financiële tekorten, o.a. ten gevolge van hoge energierekeningen en teruglopende donaties. Sluiting van dergelijke locaties door financiële tekorten leidt tot verlies van kennis, ervaring, materieel kapitaal en personele inzet, Het opstarten van nieuwe wildopvangcentra zal veel meer geld gaan kosten dan de huidige centra te continueren. Zolang er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, moeten de bestaande mogelijkheden voor dierenopvang dus gecontinueerd worden en is het noodzakelijk hiertoe een overbruggingsfinanciering’ ter beschikking te stellen om de urgente financiële nood te lenigen en na de verkiezingen te bespreken hoe de lange termijn continuïteit geregeld gaat worden.

Carla van Viegen parij voor de Dieren
Frank Johan Hoogendam SP
Laura Neijenhuis D66

1 https://www.rda.nl/publicaties...


Status

Verworpen

Voor

Tegen