Amen­dement: Gelijk­waardige aanplant


2 februari 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in digitale vergadering bijeen op 2 februari 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het derde besluitpunt in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

• Vast te stellen het besluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid 2021; met planidentificatienummer DOSx2016x0504358VO-VA01, met dien verstande dat artikel 3.66 onder b komt te luiden als volgt:

‘De herbeplanting kwalitatief en kwantitatief in een betere of ten minste gelijkwaardige verhouding staat of komt te staan tot de gevelde of anderszins tenietgegane houtopstand’.

Toelichting
In het Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Herziening 2021 Omgevingsbeleid staat in artikel 3.66, lid 1 onder b, dat de herbeplanting kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding staat tot de gevelde of op een andere manier tenietgegane houtopstand. De formulering ‘redelijke verhouding’ kan achteruitgang in de hand werken, doordat het een andere wijze van herplant toestaat dan het areaal waar de gekapte houtopstand uit bestaat. Herplant van gekapte houtopstand staat kwalitatief zowel als kwantitatief op hetzelfde niveau en streeft, indien mogelijk, verbetering na. Ook kan in plaats van over te gaan op herplanting gekozen worden voor verplanting. Door deze amendering wordt recht gedaan aan het doel van het provinciale bos- en bomenbeleid en specifiek aan de eisen die artikel 3.66 stelt aan herbeplanting, te weten een betere bescherming van de bomenstand in het buitengebied.

Hanke Hoogerwerf Partij voor de Dieren

Frank Hogendam SP


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen