MOTIE: Recre­a­tie­be­stemming kustzone


2 februari 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 2 februari 2022; ter behandeling van het bovenvermelde agendapunt;

constaterende dat:

• In de Herziening 2021 Omgevingsbeleid onder andere de complete verzameling recreatiegebieden is geactualiseerd;
• hierbij de kaart met beschermingscategorieën is aangepast, waarbij onder andere de stranden zijn toegevoegd als recreatiegebied, zowel de drukke stranden als de zogenaamde stille stranden;
• de stille stranden tevens als Natuur Netwerk Nederland staan aangeduid;

overwegende dat:

• GS van de provincie Zuid-Holland mede ondertekenaar is van het Kustpact (2017), waarin afspraken zijn gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing aan de Nederlandse kust;
• Het Kustpact tot doel heeft: ‘Het vastleggen en uitvoeren van afspraken tussen partijen voor het vinden van een goede balans tussen bescherming en behoud van de kernkwaliteiten en collectieve waarden van de kustzone enerzijds en de ontwikkeling van de kustzone anderzijds’;
• Het nu blijkt, dat wel veel projecten worden aangemerkt als zogenaamde pijplijn-projecten, waar in het verleden al afspraken over zijn gemaakt voordat het Kustpact werd getekend, die in principe mogen doorgaan;
• Het nu blijkt, doordat er geen ruimte is voor realisatie van nieuwe parken, bestaande parken met voorzieningen als kampeerplaatsen en stacaravans worden herontwikkeld tot parken met luxe recreatiewoningen in het hogere segment die een jaarrond verdienmodel nastreven, waardoor de druk op de kustzone toeneemt en een permanent karakter krijgt;
• Door deze ontwikkelingen in toenemende mate de kernkwaliteiten en collectieve waarden zoals genoemd in het Kustpact en de functie Natuur Netwerk Nederland op de stille stranden onder druk komen te staan;

verzoekt het College:

• zich actief uit te spreken in het landelijk kustoverleg, met als doel de kustzone in Zuid-Holland te beschermen tegen de opmars van recreatieve bebouwing met negatieve effecten voor de natuur;

en gaan over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Gelijkwaardige aanplant

Lees verder

MOTIE: Tijdelijke opschorting extern salderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer