MOTIE: Tijde­lijke opschorting extern salderen


9 maart 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
in vergadering bijeen op 9 maart 2022
ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

constaterende dat:

 • de Zuid-Hollandse natuur nog elke dag ernstig leidt onder de schadelijke gevolgen van te veel stikstof;
 • de hoeveelheid stikstof nog fors moet afnemen om de natuur te herstellen;
 • de Raad van State uitspraak heeft gedaan dat in Gelderland alleen het tegen elkaar wegstrepen van stikstofdepositie op overbelaste gebieden (extern salderen) niet meer voldoende is;
 • de Raad van State van oordeel is dat gemotiveerd en inzichtelijk moet worden gemaakt met welke andere maatregelen een daling van de stikstofdepositie gerealiseerd wordt voor het betreffende Natura 2000-gebied. Deze daling van stikstofdepositie moet bijdragen aan het uiteindelijk bereiken van de natuurdoelen, zoals het keren van de achteruitgang van de natuur en het behoud van kwetsbare flora en fauna;
 • onderzoekers van de Universiteit Wageningen in een wetenschappelijke toets van de provinciale opkoopregeling stellen dat het de doeltreffendheid ten goede komt als de mogelijkheid van extern salderen niet wordt open gelaten en daarmee adviseren natuurvergunningen te laten vervallen;
 • de rechtbank Den Haag heeft bevestigd dat er geen emissierechten bestaan; [1]

overwegende dat:

 • de juridische houdbaarheid en rechtmatigheid van elke vorm van extern salderen niet is gegarandeerd;
 • het nodig is dat juridisch houdbare vergunningen worden verleend;
 • de regeling van extern salderen een gevaar van fraudegevoeligheid met zich meebrengt;
 • het onwenselijk is dat, net als bij de PAS regeling is gebeurd, het extern salderen in een latere fase alsnog wordt afgekeurd met alle nadelige gevolgen van dien voor betrokkenen;
 • Wnb-vergunningen worden afgegeven voor het verrichten van een activiteit. Een vergunning, en de benodigde emissieruimte voor het verrichten van de activiteit die daarmee onlosmakelijk is verbonden, niet apart overdraagbaar is en geen recht geeft op verhandelbare stikstofemissie, maar is gekoppeld aan een bedrijf of persoon;
 • vergunde emissies conform Europese wetgeving (RIE) afgeleiden zijn en moeten voldoen aan de wettelijk eis tot toepassing van Best Beschikbare Technieken (BBT).
 • een bedrijf krijgt de vergunde emissies alleen tijdelijk in bruikleen hebben en iets niet kan worden verkocht wat in bruikleen is gegeven;

roepen GS op:

 • de vergunningverlening m.b.t. het extern salderen tijdelijk op te schorten;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

[1] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:6377


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Recreatiebestemming kustzone

Lees verder

MOTIE: Oproep minister vergunningplicht intern salderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer