MOTIE: Oproep minister vergun­ning­plicht intern salderen


9 maart 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
in vergadering bijeen op 9 maart 2022
ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

constaterende dat:

 • de hoeveelheid stikstof nog fors moet afnemen om de natuur te herstellen;
 • uit vele wetenschappelijke rapporten blijkt dat dat technische stalmaatregelen, zoals luchtwassers of emissiearme stalvloeren, leiden tot een hoger risico op explosiegevaar en stalbranden;
 • de maatregelen daarbij structureel minder stikstof reduceren dan wat de producenten beloven;
 • er ‘emissiearme’ stallen zijn die zelfs voor meer uitstoot zorgen dan gangbare stallen;
 • de overheid daarmee in overtreding is met de wetten voor natuurbescherming, die voorschrijft dat de natuur niet mag verslechteren;
 • door experts bovendien is vastgesteld dat de stikstofuitstoot op korte termijn 70 procent moet verminderen om de verslechtering van de natuur een halt toe te roepen;
 • intern salderen wettelijk wel is toegestaan en vergunningsvrij is en er geen informatieplicht aan de provincie is als bedrijven intern willen salderen;

overwegende dat:

 • de hoeveelheid stikstof nog fors moet afnemen om de natuur te herstellen;
 • technische maatregelen om de stikstofuitstoot uit de veehouderij te verminderen, de stikstofuitstoot in het gunstigste geval gelijk blijft en in het ergste, en meest waarschijnlijke, geval zelfs toeneemt;
 • deze beide gevallen in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming;
 • om het stikstofprobleem op te lossen de manier waarop dieren worden gehouden niet moet worden aangepast aan het economisch systeem, door bijvoorbeeld ander voer of een ander stalsysteem, maar dat het economisch systeem moet worden aangepast aan het natuurlijk gedrag van dieren;

roepen GS op:

 • om er bij de minister op aan te dringen om de wet te wijzigingen zodat intern salderen wel vergunning plichtig wordt;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland


Status

Verworpen

Voor

Tegen