MOTIE: Bescherming gezondheid water en natuur tegen vislood


9 maart 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
in vergadering bijeen op 9 maart 2022
ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

constaterende dat:

 • in 2027 uiterlijk moet zijn voldaan aan de KRW-doelen en we na circa 20 jaar tijd nog niet in de buurt zijn van de doelen;
 • er grote zorgen zijn over de kwaliteit van ons water, zuivering steeds meer energie kost en experts oproepen tot betere bescherming en bronmaatregelen;[1] [2] [3] [4]
 • er afspraken zijn gemaakt om het toezicht op en de handhaving van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) te intensiveren, waarbij het gaat om stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, hersenontwikkeling van kinderen aantasten, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen;
 • door de visserij er jaarlijks naar schatting tussen 35.000 kilo en 524.000 kilo lood in het oppervlaktewater belandt.[5] [6]
 • lood een ‘prioritaire stof’ in de zin van de KRW is en tevens een ZZS, waarvoor de wettelijke plicht geldt om deze stof uit de leefomgeving te weren ofwel te minimaliseren;
 • een Europees verbod niet zeker is en in ieder geval niet voor 2027 zal worden gerealiseerd.
 • Sportvisserij Nederland in 2007 al berichtte dat het vislood in 2015 zou worden verboden en daar niets van terecht gekomen is;[7]
 • de provincie voor eigen wateren visrechten verhuurt en daarin voorwaarden kan stellen om vislood niet te gebruiken; de provincie dat nu ook al doet door bijvoorbeeld verbod op elektrisch vissen en het opnemen van een voorwaarde van dichtzetten;

overwegende dat:

 • in 2018 een Green Deal Sportvisserij Loodvrij is gelanceerd, waarmee partijen slechts
  streven naar het stoppen van het gebruik van lood in de sportvisserij binnen 10 jaar, met als tussendoel 30 procent afname in 2021;
 • het CDA in 1988 al vragen stelde aan minister Ed Nijpels over het probleem van vislood, waarbij toen ook verwezen werd naar alternatieven en werd beloofd met de sector samen te werken om het probleem aan te kaarten;
 • het resultaat tot nu toe is dat er een toename van lood is in plaats van afname: 10 procent meer in 2020, met de verwachting dat dat percentage nog groter is voor 2021;
 • één van de uitgangspunten van KRW is dat er geen achteruitgang van de waterkwaliteit mag zijn en een toename van lood als ZZS daar zeker niet aan bijdraagt;
 • water, natuur en gezondheid al genoeg onder druk staan en er geen zwaarwegende
  redenen zijn om de vervuiling door vislood nog langer toe te laten;[8]
 • de provincie een belangrijke beschermer is van water, natuur en milieu en het opnemen van een verbod op vislood in eigen voorwaarden op zijn minst een zeer sterk signaal zou zijn;

roepen GS op:

 • om bij het verlengen of nieuwe verhuur van visrechten, en waar mogelijk bij bestaande verhuur van visrechten als aanvullende voorwaarde een verbod op het vissen met lood op te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland

[1] https://noordholland.groenlinks.nl/agenda/water-doet-leven-online-inspiratiesymposium
[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waterkwaliteit-vrijwel-overal-in-nederland-ondermaats-nieuw-stikstofachtig-debacle-dreigt~bc5fbbf3/
[3] https://www.vewin.nl/nieuws/paginas/Politiek_mist_urgentie_watertransitie__1162.aspx
[4] https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/vissen-met-giftig-lood-misdadig-als-je-weet-wat-het-met-de-gezondheid-van-een-kind-doet~abe1597a/
[5] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/05/22/snel-minder-lood-in-sportvisserij#:~:text=Door%20verlies%20belandt%20er%20jaarlijks,van%20lood%20ook%20directe%20gezondheidsrisico's
[6] https://www.duikdenoordzeeschoon.nl/wp-content/uploads/2016/20161204-Vislood.pdf
[7] https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/9871/eu-streeft-naar-verbod-op-lood-in-2015.html
[8] https://drive.google.com/file/d/1sLXujDX6ZvjpFidGqxQCnr4_jhdyHOWa/view?usp=sharing


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Oproep minister vergunningplicht intern salderen

Lees verder

Motie vreemd aan de orde aan de dag Roep Klimaatcrisis uit!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer