Motie vreemd aan de orde aan de dag Roep Klimaat­crisis uit!


6 april 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 april 2022, ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

constaterende dat:

  • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
  • het Europees Parlement en steeds meer landen, provincies en gemeenten in Nederland de klimaatcrisis hebben uitgeroepen;

overwegende dat:

  • het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties (VN) stelt, dat een opwarming van de aarde tot 1,5°C beperkt zou moeten blijven om onomkeerbare gevolgen te voorkomen;
  • regeringen van over de hele wereld hebben ingestemd met een nieuw wereldwijd
    VN-rapport[i], dat op 4 april 2022 is gepresenteerd, waarin oplossingen worden aangereikt om ernstige klimaatverandering tegen te gaan;
  • het uitroepen van de klimaatcrisis een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zo veel als mogelijk te beperken;

verzoekt het College:

  • namens de provincie Zuid-Holland de klimaatcrisis uit te roepen;

en gaan over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren

[i] https://www.ipcc.ch/report/ar6...


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Bescherming gezondheid water en natuur tegen vislood

Lees verder

MOTIE Klimaatadaptieve & natuurinclusieve verdichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer