MOTIE Klimaat­adap­tieve & natuur­in­clu­sieve verdichting


15 juni 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 15 juni 2022, ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

constaterende dat:

• klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen een belangrijke rol speelt in de woningbouwopgave, ook als het gaat om verdichting;
• de kosten van klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen aanzienlijk lager zijn als deze al in de ontwerpfase worden opgenomen, in plaats van pas bij de beoordeling van woningbouwplannen;

overwegende dat:

• een integrale benadering van de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en behoud en versterking van de biodiversiteit een positief effect heeft op de gezondheid van de bewoners, de vitaliteit van de natuur en de leefomgeving in Zuid-Holland;
• dit de kwaliteit van leven voor de inwoners van Zuid-Holland vergroot;
• dit zich vertaalt in maatschappelijke en materiële baten: lagere zorgkosten, lagere stormschade en een robuuste natuur;

roept het College op:

• en instructieregel uit te werken om op te nemen in de provinciale omgevingsverordening, waarmee klimaatadaptatie en natuurinclusieve maatregelen in gemeentelijke omgevingsplannen uitgewerkt dienen te worden.

en gaan over tot de orde van de dag.

1. Hanke Hoogerwerf (Partij voor de Dieren)
2. Vinesh Lalta (D66)
3. Lies van Aelst (SP)


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vreemd aan de orde aan de dag Roep Klimaatcrisis uit!

Lees verder

MOTIE Eerste Burgerberaad Zuid-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer