MOTIE Eerste Burger­beraad Zuid-Holland


15 juni 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Steeds minder mensen zich vertegenwoordigd voelen door de politiek.
  • Het van groot belang om veel verschillende perspectieven te betrekken bij de beleidsvorming

Overwegende dat:

  • Burgerberaden de betrokkenheid van inwoners vergroten.
  • Een burgerberaad een kans is om bekendheid te geven aan de naderende PS-verkiezingen.
  • De uitkomsten van een burgerberaad meegenomen kunnen worden in de onderhandelingen

voor een nieuwe coalitie.

Spreken als Provinciale Staten uit:

  • Zich te committeren aan de uitkomsten van het burgerberaad waarbij PS zich het recht

behoud om voorstellen beargumenteerd af te wijzen.

Verzoeken het college

  • In de periode juli 2022 – februari 2023 een burgerberaad te organiseren, dat recht doet aan

de notitie burgerberaad;

  • Het budget te maximeren tot 150.000 euro en dit te onttrekken uit de Algemene Reserve.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend:

Sinan Özkaya (Groenlinks)
Michel Rogier (CDA)
Evelyn Hijink (PvdA)
Djoeki van Woerden (CU/SGP)
Hanke Hoogerwerf (PvdD)
Willem Bakx (50PLUS)
Rob Weber (JA21)
Laura Neijenhuis (D66)
Lies van Aelst (SP

Toelichting:
Paragraaf 3 van de notitie ‘Burgerberaad Provincie Zuid-Holland’ geeft duidelijke afwegingen mee
voor de afbakening van mogelijke onderwerpen die zich lenen voor een burgerberaad. De indieners
van de motie kunnen zich goed vinden in deze afwegingen en de toelichting op de geschikte en
ongeschikte onderwerpen. Het verzoek aan het college is daarom om binnen deze afbakening te
blijven in de uitwerking van het burgerberaad.
In eerdere debatten over participatie hebben de staten in verschillende verbanden aandacht
gevraagd voor het betrekken van jongeren. Ook een initiatiefvoorstel van D66 op dit vlak is
besproken in commissieverband en in Provinciale Staten. Binnen het lotingstraject vragen wij daarom
aandacht voor het waarborgen van de betrokkenheid van jongeren in het burgerberaad.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Klimaatadaptieve & natuurinclusieve verdichting

Lees verder

MOTIE Jongeren zijn ook burgers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer