Amen­dement Nu niet opnemen


12 oktober 2022

Bestaande tekst

Aan artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit wordt na het twaalfde lid een nieuw lid toegevoegd:

13 Gedeputeerde Staten kunnen gebieden buiten het bestaand stads- en dorpsgebied aanwijzen als transitiegebied en daarvoor een ruimtelijk gebiedsplan vaststellen. Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt in een gebied waarvoor een gebiedsplan is vastgesteld, houdt rekening met de samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en het effect daarvan op de transitie van het gebied

Voorstel:

I. Het bij het voornoemde voorstel Vaststelling Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen (nr. 7480) behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt: Besluitpunt 3 te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt: 3. Vast te stellen de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, in het kader van de
Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen, met planidentificatienummer DOSx2016x0704358VO-VA01, met dien verstande dat in het Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH), Artikel I, onderdeel A, derde lid, en onderdeel K wordt geschrapt. En de toelichting in de bijlage Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen waar nodig in overeenstemming te brengen met dit besluitpunt .

II. Het bij het voornoemde voorstel Vaststellen Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening module ruimte en wonen (nr. 7478) behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt: Artikel I te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt: Artikel I De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit, met dien verstande dat in bijlage 1 onderdeel B en N worden geschrapt. Artikel II te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt: Artikel II De toelichting bij de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 2 behorende bij dit besluit met dien verstande dat in bijlage 2 in onderdeel B de zin “- De artikelen 7.42a en 7.42b zijn ingevoegd over transitiegebieden en ruimtelijke gebiedsplannen voor transitiegebieden.” en onderdeel D worden geschrapt.

Toelichting:

1. Wetgevingswerken geeft aan dat er onzekerheden zijn over de kwaliteit van de voorgestelde regel en adviseert deze te verbeteren. Verbeterpunten betreffen de (juridische) eenduidigheid van de gekozen formuleringen en de inhoudelijke afbakening van het gebiedsplan.

2. Wetgevingswerken benoemt expliciet dat de tijd die zij hadden om tot een advies te komen, dusdanig kort was dat zij slechts beperkt hebben kunnen adviseren. Daarbij geven ze onder meer aan dat het advies nu niet geschikt is om uitspraken te doen over de houdbaarheid van het gebiedsbeleid.

3. Gedeputeerde Staten geven in haar brief van 11 oktober 2022 ook aan met een aangepast voorstel te kunnen komen voor de Omgevingsverordening en de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening als deze er nu per amendement uitgehaald wordt. En dat Provinciale Staten bereid is dit voorstel met spoed te behandelen.

Ondertekend:

1. Gerard van de Breevaart (CU&SGP)
2. Hanke Hoogerwerf (PvdD)
en andere fracties


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie duidelijke kaderstellende en controlerende rol PS in Nationale Programma’s

Lees verder

Amendement Woningbouw in de 6e versnelling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer