Amen­dement Woningbouw in de 6e versnelling


9 november 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 9 november 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Besluiten:

1. Met betrekking tot de Subsidies het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat subsidieregeling 1.06.106 komt te luiden als volgt:

1. Vast te stellen het besluit subsidieplafonds Begroting 2023;
2. de verhoging te dekken ten laste van het begrotingssaldo 2023 (overschot);
3. de begroting 2023 inclusief bijlagen in overeenstemming te brengen met de wijzigingen uit dit amendement.

Toelichting:

Om de bouw van zelfstandige en onzelfstandige woningen sociale huur en midden huur te versnellen is op 23 maart 2021 de Subsidieregeling Knelpuntenpot sociale huur en midden huur Zuid-Holland vastgesteld. Gemeenten kunnen een bijdrage aanvragen zodat het financieel tekort op een woningbouwproject kleiner wordt en het project uitgevoerd kan worden. In 2021 is een eerste tranche opengesteld met een budget van €10 mln. De subsidieregeling was binnen een paar dagen uitgeput. Voorgaande geeft wel aan hoe hoog de nood was en feitelijk nu nog is. Over 2022 was het budget aanvankelijk €2,25 mln., maar bij de voorjaarsnota 2022 middels motie 7468 met €1,25 mln. tot €3,5 mln. verhoogd, aangezien de regeling was overgeschreven en gemeenten eerder buiten de boot vielen.

In Zuid-Holland moeten er tot 2030 ruim 235.000 woningen worden gebouwd. Zo’n 52% van de Zuid-Hollandse huishoudens zijn aangewezen op een sociale woning en de gemiddelde prijs van een koopwoning is niet betaalbaar met een modaal jaarsalaris. De provincie wil daarom betaalbare en passende woningbouw versnellen en ervoor zorgen dat de woningvoorraad op peil is. De voorgestelde aanpassing van het besluit levert hier een bijdrage in.

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het aantal huurwoningen in Zuid-Holland in eigendom van woningcorporaties in 2021 lager was dan in 2020, maar ook lager dan in 2012. De aantallen in dit segment moeten dus significant omhoog, willen we de huidige wooncrisis kunnen oplossen. De verhoging van €2,5 mln. betreft een equivalent van 500 woningen. Dit aantal woningen heeft niet de kwalificatie significant en weerspiegelt ook geen woningbouw in de 6e versnelling, maar is gebaseerd op de beschikbaarheid van financiële middelen.

Voor de regeling geldt dat:

- Deze wordt opengesteld voor alle gemeenten in onze provincie;
- De projecten binnen bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) worden uitgevoerd of op de 3-hectarelijst staan, zodat hier verder geen discussie over hoeft te ontstaan;
- Het project binnen 2 jaar kan starten;
- Wordt getoetst wat de oorzaak van het tekort is, dat wordt beoordeeld of de gemeente zelf wel afdoende heeft gedaan om het tekort zo klein mogelijk te houden en hier ook een bijdrage in levert;
- Het gaat om projecten met woningen die in de sociale huur en middenhuur sector vallen, waarbij in de beoordeling voorrang wordt gegeven aan woningen die tot de sociale huursector behoren.
- De sociale huurwoningen waarvoor subsidie wordt verleend niet onttrokken mogen worden aan de sociale voorraad.
- De woningen waarvoor subsidie wordt verleend met betrekking tot de betaalbaarheid binnen de eigen sector blijven behoren. Met andere woorden sociale huurwoningen ook daadwerkelijk sociale huurwoningen blijven.

1. Laura Neijenhuis (D66)
2. Vinesh Lalta (D66)
3. Hanke Hoogerwerf (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen