Amen­dement: Ontwik­keling lokale warm­te­netten en ontmoe­diging CO2-uitstoot


Regionale Energie Stra­te­gieën

23 september 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in digitale vergadering bijeen op 23 september 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Om in het voornoemde voorstel onder wensen en bedenkingen (p.8) het volgende punt toe te voegen:

‘’Provinciale Staten dragen de wens dat in het traject van de RES de aandacht wordt gevestigd op de ontwikkeling van Bottom up opgezette lokale, kleinschalige duurzame warmtenetten, en vormgegeven in een coöperatie.

Er wordt geen houtstook of biomassa toegepast in het kader van de RES.’’

Toelichting

De gewenste ontwikkeling van duurzame warmtenetten is kleinschalig (lokaal) en van onderop opgezet, waarbij de ontvangers kunnen participeren in een coöperatie. Een innovatieve bron in plaats van fossiele restwarmte kan bijvoorbeeld worden gevonden in de restwarmte afkomstig uit datacenters, wat een raakvlak heeft met de digitalisering van de maatschappij[1]

Daarnaast moet het toepassen van houtstook en biomassa worden ontmoedigd vanwege de hoge CO2-uitstoot die het veroorzaakt en daardoor niet duurzaam is.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren

[1] https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20200129-restwarmte-van-datacenters-dit-zijn-de-grote-vraagstukken


Status

Verworpen

Voor

Tegen