MOTIE Kader­stelling reali­sa­tie­stra­tegie natuur (NNN)


Najaarsnota 2020

14 oktober 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14 oktober 2020;

constaterende dat:

  • Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat in januari 2021 de realisatiestrategie natuurontwikkeling (NNN) aan Provinciale Staten wordt aangeboden in plaats van dit jaar;

overwegende dat:

  • Provinciale Staten een controlerende taak hebben;
  • Provinciale Staten een helder overzicht en heldere informatie willen hebben over de aanpak van de toekomstige natuurontwikkeling om deze controlerende taak goed te kunnen invullen;
  • kaderstellende uitgangspunten bijdragen aan transparantie en behulpzaam zijn bij de controlerende taak;

Dragen het college op:

  • In januari 2021 aan Provinciale Staten de realisatiestrategie natuurontwikkeling (NNN) aan te bieden waarin de volgende elementen worden meegenomen:
  • concrete roadmap inclusief doelen die bereikt moeten zijn in 2027;
  • smart geformuleerd: heldere weergave van de maatregelen die worden getroffen: wie verantwoordelijk is, welk tijdpad nodig is (wanneer klaar); welke financiĆ«n daarbij horen en de locatie;
  • helder aangeven wat de gewijzigde aanpak is ten opzichte van voorgaande jaren (lerende organisatie) en waarom verwacht wordt waarom deze aanpak wel succesvol zal zijn;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Ontwikkeling lokale warmtenetten en ontmoediging CO2-uitstoot

Lees verder

MOTIE Provinciaal natuurherstelfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer