MOTIE Provin­ciaal natuur­her­stelfonds


Beleids­uit­gangs­punten toerisme Zuid-Holland

14 oktober 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14 oktober 2020;

constaterende dat:
- De natuur in Zuid-Holland al sterk onder druk staat;
- Deze natuur te lijden heeft onder de druk van toeristische activiteiten;

overwegende dat:
- Toerisme in balans moet komen met de natuur, het milieu en het cultuurhistorisch waardevolle landschap;
- Het reƫel is dat de nadelige gevolgen van toerisme op de natuur gecompenseerd worden;
- Overleg met gemeenten over (verhoging van) de toeristenbelasting tot het instellen van een natuurherstelfonds kan bijdragen aan natuurherstel

verzoekt het College:
- ln samenwerking met gemeenten de mogelijkheden te onderzoeken tot het instellen van een provinciaal natuurherstelfonds;
- De uitkomst van het onderzoek voor 1 april 2021aan PS te doen toekomen;

en gaan over tot de orde van de dag;

Hanke Hoogenwerf,
Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  MOTIE Kaderstelling realisatiestrategie natuur (NNN)

  Lees verder

  Amendement: Welzijn opnemen in het Programma Zuid-Hollandse Economie 2021-2025

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer