MOTIE Ik ga op reis en ik neem… de trein


Inter­na­ti­onale Strategie Zuid-Holland 2020-2023

23 september 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 23 september 2020;

constaterende dat:

  • GS-leden, PS-leden en ambtenaren omwille van hun functie regelmatig naar het buitenland reizen;
  • een deel van deze reizen geschiedt middels het vliegtuig;
  • de Dienstreisregeling provincie Zuid-Holland sinds 2011 niet meer inhoudelijk gewijzigd is;
  • in de Dienstreisregeling provincie Zuid-Holland geen beleid is opgenomen met betrekking tot reismodaliteit in relatie tot de CO2-uitstoot;

overwegende dat:

  • voor een groot deel van Europa treinreizen ongeveer even snel kunnen gaan als vliegreizen;
  • digitale bijeenkomsten in een aantal gevallen een alternatief kunnen bieden voor dienstreizen per vliegtuig;

verzoekt het College:

  • alleen de internationale dienstreizen te laten uitvoeren, waarvoor digitaal vergaderen geen alternatief biedt, dus die strikt noodzakelijk zijn;
  • zoveel mogelijk buitenlandse dienstreizen per trein te laten plaatsvinden;
  • de CO2-uitstoot van dienstreizen per vliegtuig te compenseren;
  • met een voorstel te komen de Dienstreisregeling provincie Zuid-Holland zodanig te wijzigen dat bij (buitenlandse) reizen binnen 500 km waar mogelijk per trein wordt gereisd en daarboven het vliegen tot een minimum wordt beperkt;

en gaan over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Hanke Hoogerwerf Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen