Amen­dement Schrappen locatie Gouderak Oost van de 3 ha-kaart


12 oktober 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 12 oktober 2022, ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

I. a. het bij het voornoemde voorstel Vaststelling Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen (nr. 7480) behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Besluitpunt 3 te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt: ‘3. Vast te stellen de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen, met planidentificatienummer DOSx2016x0704358VO-VA01, met dien verstande dat in het Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH), in Artikel I, onderdeel M, vijfde lid wordt geschrapt: ‘Onder het tabeldeel met het opschrift Midden-Holland: Gouderak Oost, gemeente Krimpenerwaard, kern Gouderak, oppervlakte 9 hectare’, en:
b. de toelichting in Hoofdstuk B5 op pagina 48 van de bijlage Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen en de Kaartenset Omgevingsverordening waar nodig in overeenstemming te brengen met het vorige besluitpunt.

II. a. Het bij het voorstel Vaststellen wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening module ruimte en wonen (nr. 7478) behorende ontwerpbesluit te wijzigen als volgt:
Artikel I te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt: ‘Artikel I De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit, met dien verstande dat daarin uit artikel Q, onderdeel 5, wordt geschrapt: ’Onder het tabeldeel met het opschrift Midden-Holland: Gouderak Oost, gemeente Krimpenerwaard, kern Gouderak, oppervlakte 9 hectare’, en:
b. bijlage 2 'wijziging toelichting’ waar nodig in overeenstemming te brengen met het vorige besluitpunt.

Toelichting:

De gemeente Krimpenerwaard heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er geen ruimte is voor bouwlocatie binnen de kom van Gouderak Oost, een haalbaarheidsonderzoek hiertoe ontbreekt in de onderbouwing van de gemeente. De keuze voor de bouwlocatie Gouderak Oost is vanuit het oogpunt van landschappelijke waarde onwenselijk, het brengt schade toe aan het kenmerkende landschappelijke en cultuurhistorische veenweidelandschap. Er vindt sinds 10 jaar extensief agrarisch beheer plaats op de locatie, een ontwikkeling die de provincie in het licht van de agrarische transitie zou moeten omarmen.

Daarnaast wordt de natuurlijke waarde geschaad; het gebied heeft een hoge ecologische waarde en levert een bijdrage aan het behoud van de, voor het veenweidelandschap kenmerkende, biodiversiteit. Het gebied heeft in de afgelopen 10 jaar een ontwikkeling gemaakt in het kader van Natuur Netwerk Nederland (NNN) bestemming. De locatie ligt net buiten, zo niet op de rand van NNN gebied, ontwikkeling van een bouwlocatie van 9 hectare zal hierop een negatief effect hebben, te beginnen met de stikstofdepositie bij de realisatie van de woningbouw.

Hanke Hoogerwerf
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

MOTIE Subsidies slim inzetten

Lees verder

Motie duidelijke kaderstellende en controlerende rol PS in Nationale Programma’s

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer