MOTIE Subsidies slim inzetten


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022

Constaterende dat:

• net als de rest van ons land, ook de Provincie Zuid-Holland te maken heeft met een opeenstapeling van uitdagingen. (stikstof, fosfaat, CO2, maar ook de kwaliteit van water- ,lucht- en bodem, de bodemdaling en de woningbouw) ;
• veel van deze uitdagingen hebben invloed op elkaar of een wisselwerking met elkaar;
• de Provincie op veel onderwerpen haar beleid ondersteund met een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie, al dan niet middels een vorm van cofinanciering .

Overwegende dat:

• het van belang is dat subsidies op het ene beleidsonderdeel geen negatief effect behoren te hebben op ambities op een ander beleidsonderdeel;
• afstemming tussen de verschillende beleidsonderwerpen hierbij van groot belang is.

Verzoekt het college:

  • Te streven naar het slim inzetten van subsidies;
  • Te onderzoeken welke invloed of wisselwerking de huidige subsidiedoelen van de Provincie Zuid-Holland hebben op elkaar;
  • Om daar waar subsidies een negatieve invloed of wisselwerking op elkaar blijken te hebben met voorstellen te komen om deze situatie te verbeteren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Frank Johan Hoogendam (SP)
Lies van Aelst (SP)
Carla van Viegen (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE “De spade de grond in”

Lees verder

Amendement Schrappen locatie Gouderak Oost van de 3 ha-kaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer