MOTIE Subsidies slim inzetten


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022

Constaterende dat:

• net als de rest van ons land, ook de Provincie Zuid-Holland te maken heeft met een opeenstapeling van uitdagingen. (stikstof, fosfaat, CO2, maar ook de kwaliteit van water- ,lucht- en bodem, de bodemdaling en de woningbouw) ;
• veel van deze uitdagingen hebben invloed op elkaar of een wisselwerking met elkaar;
• de Provincie op veel onderwerpen haar beleid ondersteund met een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie, al dan niet middels een vorm van cofinanciering .

Overwegende dat:

• het van belang is dat subsidies op het ene beleidsonderdeel geen negatief effect behoren te hebben op ambities op een ander beleidsonderdeel;
• afstemming tussen de verschillende beleidsonderwerpen hierbij van groot belang is.

Verzoekt het college:

  • Te streven naar het slim inzetten van subsidies;
  • Te onderzoeken welke invloed of wisselwerking de huidige subsidiedoelen van de Provincie Zuid-Holland hebben op elkaar;
  • Om daar waar subsidies een negatieve invloed of wisselwerking op elkaar blijken te hebben met voorstellen te komen om deze situatie te verbeteren;

En gaan over tot de orde van de dag.

Frank Johan Hoogendam (SP)
Lies van Aelst (SP)
Carla van Viegen (PvdD)


Status

Verworpen

Voor

Tegen