MOTIE “De spade de grond in”


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 16 Juni ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Voor het Zuid-Hollandse bos- en bomenbeleid alleen procesgeld is gebudgetteerd, waardoor kansen die zich voordoen om tot realisatie van dat beleid te komen, momenteel niet verzilverd kunnen worden;
- Er momenteel concrete mogelijkheden zijn om grond te kunnen aankopen op locaties die ecologisch, recreatief en landschappelijk interessant zijn voor bosontwikkeling, waarvoor geen budget beschikbaar is;
- Zuid-Holland in tegenstelling tot andere provincies geen subsidieregeling heeft die particuliere grondeigenaren en gemeenten in staat stelt om bos aan te leggen, of ingezet kan worden voor uitbreiding van landschapselementen zoals bosjes of houtwallen.

Overwegende dat:

- De noodzaak om de Zuid-Hollandse natuur te versterken alleen maar toeneemt;
- Wetenschappelijk is aangetoond dan bomen aantoonbaar bijdragen aan CO2-reductie én stikstof afvangen;

Verzoeken het College:

- Bij het opstellen van de begroting 2023 te zoeken naar mogelijkheden om een uitvoeringsbudget op te nemen voor het bos- en bomenbeleid bestaande uit:

€ 1,5 mln. voor grondaankopen voor realisatie van het bos- en bomenbeleid
€ 1,0 mln. voor een subsidieregeling in het kader van het bos- en bomenbeleid

En gaat over tot de orde van de dag.

1. Ariëtte Kasbergen (GroenLinks)
2. Carla van Viegen (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Maatregelen in en rondom Natura 2000-gebieden

Lees verder

MOTIE Subsidies slim inzetten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer