MOTIE Maat­re­gelen in en rondom Natura 2000-gebieden


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

• het Europese kader Nederland verplicht om de biologische diversiteit te waarborgen door vóór 2027 de achteruitgang te stoppen;
• de opdracht is om de soorten en habitattypen waarvoor een verplichting is aangegaan in een gunstige staat van instandhouding te brengen.
• de Nederlandse bijdrage zijn weerslag vindt in de Natura 2000 doelen;
• deze doelen zowel op landelijk niveau als op gebiedsniveau zijn geformuleerd;
• het kabinet voornemens is de stikstofuitstoot in uiterlijk 2030 te halveren;
• het kabinet in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vergaande kabinetsplannen heeft gemaakt om dit doel te bereiken;

overwegende dat:

• de inspanningsverplichting van de provincie essentieel is voor het komen tot gebiedsplannen waarin zowel de versterking van de Natura2000 gebieden en de biodiversiteit daar, en een duurzame toekomst voor ons landelijk gebied gerealiseerd wordt;
• onderzoek naar ecologische draagkracht van de Natura 2000-gebieden, zoneringsmodellen rondom de Natura 2000-gebieden, omzetting van landbouwgrond naar natuur/recreatie bijdraagt aan de internationale verplichting om de natuurdoelstellingen in de Natura 2000-gebieden te behalen;
• subsidies, die economische doelen dienen, zoals toerisme, een bedreiging kunnen zijn voor het behalen van de internationaal afgesproken natuurdoelen;

Verzoeken het college:

te onderzoeken:

1) wat de ecologische draagkracht is van elk Natura 2000-gebied in Zuid-Holland;
2) welke zoneringsmodel met bufferzones rondom de Natura 2000-gebieden mogelijk zijn;
3) de mogelijkheden van omzetting van landbouwgrond naar natuur/recreatie;
4) te inventariseren welke subsidies economische doelen dienen, zoals recreatie en toerisme dienen, die niet bijdragen aan de versterking van de natuur;

en gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen