MOTIE Kaders gebied­s­pro­cessen


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

• Nederland de internationale verplichting heeft om de natuur in een gunstige staat van instandhouding te brengen en achteruitgang van de natuur te voorkomen;
• Het kabinet voornemens is de stikstofuitstoot in uiterlijk 2030 te halveren;
• Minister van der Wal in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vergaande kabinetsplannen heeft gemaakt om dit doel te bereiken.

Overwegende dat:

• De rol van de provincie essentieel is voor het komen tot gebiedsplannen waarin zowel de versterking van de Natura2000 gebieden en de biodiversiteit daar, en een duurzame toekomst voor ons landelijk gebied gerealiseerd wordt.

Verzoeken het college:

• Om de regierol te nemen bij de gebiedsprocessen voor NPLG met een integrale benadering;
• Daarbij met alle bedrijven die stikstof uitstoten om tafel te gaan en niet te beperken tot bedrijven of activiteiten die binnen een bepaalde contour rond een Natura2000 gebied actief zijn;
• Waar nodig met kleinere en meer eenduidige deelgebieden te werken in deze gebiedsprocessen;
• En op basis van alle gesprekken tot integrale gebiedsplannen te komen met als einddoel het behalen van de reductiedoelstellingen.

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Laura Neijenhuis, D66
2. Carla van Viegen, PvdD
3. Ton van Rijnberk, Groep van Rijnberk
4. Frank Johan Hoogendam, SP


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Initiatieven stikstofreductie en versterking biodiversiteit steunen

Lees verder

MOTIE Maatregelen in en rondom Natura 2000-gebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer