MOTIE Initi­a­tieven stik­stof­re­ductie en versterking biodi­ver­siteit steunen


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

• Nederland de internationale verplichting heeft om de natuur in een gunstige staat van instandhouding te brengen en achteruitgang van de natuur te voorkomen;
• Het kabinet voornemens is de stikstofuitstoot in uiterlijk 2030 te halveren;
• Minister van der Wal in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vergaande kabinetsplannen heeft gemaakt om dit doel te bereiken.

Overwegende dat:

• De rol van de provincie essentieel is voor het komen tot gebiedsplannen waarin zowel de versterking van de Natura2000 gebieden en de biodiversiteit daar, en een duurzame toekomst voor ons landelijk gebied gerealiseerd wordt;
• Tijdens het uitwerken van de gebiedsplannen er ook al initiatieven en kansen voordoen om vandaag of morgen al stikstof uitstoot in N2000 gebieden te verminderen of juist om de biodiversiteit te versterken;
• Nu initiatiefnemers soms op tegenstand stuiten bij de provincie, zoals bij initiatieven om een N2000 gebied met schapen te begrazen in plaats van machinaal te maaien;

Verzoeken het college:

• Om een faciliterende houding aan te nemen tegenover initiatieven voor stikstofreductie en/of versterking van biodiversiteit in N2000 gebieden;
• Indien hiervoor het huidig beleid niet toereikend is, Provinciale Staten daarvoor om een extra besluit te vragen;
• Dergelijke toegestane initiatieven vervolgens mee te nemen in de gebiedsplannen.

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Laura Neijenhuis, D66
2. Carla van Viegen, Partij voor de Dieren
3. Ton van Rijnberk, Groep van Rijnberk
4. Frank Johan Hoogendam, SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen