MOTIE Evaluatie groene cirkels


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

• Nederland de internationale verplichting heeft om de natuur in een gunstige staat van instandhouding te brengen en achteruitgang van de natuur te voorkomen;
• Het kabinet voornemens is de stikstofuitstoot in uiterlijk 2030 te halveren;
• Minister van der Wal in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vergaande kabinetsplannen heeft gemaakt om dit doel te bereiken.

Overwegende dat:

• De provincie al sinds 2011 beleid voert op groene cirkels: een samenwerking tussen overheid, commerciële partijen en kennisinstituut met als gemeenschappelijke doel het sluiten van de kringlopen van de keten.
• Inmiddels dit is uitgegroeid tot een netwerk van Groene Cirkels.

Verzoeken het college:

• In het licht van de huidige opgaven het groene cirkel beleid te evalueren;
• Richting Provinciale Staten met een advies te komen over het al dan niet opschakelen van het groene cirkel beleid en/of welke componenten van dit beleid zodanig essentieel zijn dat die specifiek uitgebouwd moeten worden.
• Daarbij ook met een voorstel komen voor hoe Provincie Zuid-Holland met haar beleid kan bijdragen aan een duurzaam verdienmodel voor de agrarische ondernemers.

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Laura Neijenhuis, D66
2. Carla van Viegen, PvdD
3. Robert Klumpes, GroenLinks
4. Frank Johan Hoogendam, SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen