MOTIE Struc­tureel budget voor biodi­ver­siteit


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

• de Kadernota aangeeft dat:

- de natuur steeds meer onder druk komt te staan door onder andere klimaatveranderingen, bodemdaling, landbouw en stikstof.;
- dit terwijl we nu al niet voldoen aan afgesproken normen uit regelgeving op Rijks- en Europees niveau (wet Natuurbescherming, Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en Kaderrichtlijn Water (KRW);
- het noodzakelijk is verandering in te brengen en het basiskwaliteitsniveau op peil te brengen, niet alleen vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, maar ook vanwege de economische voordelen zoals vestigingsfactor en gezondheidsbevordering en het daarnaast een randvoorwaarde is voor vergunningverlening om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming;
- Het thema biodiversiteit, buiten de natuurgebieden, tot op heden vooral is aangepakt op basis van incidentele impulsen (zoals het Actieplan Boerenlandvogels) en kansen die zich voordeden benutten, zoals bijvoorbeeld in combinatie met de trajectaanpak van provinciale wegen;

Overwegende dat:

• versterking van biodiversiteit, buiten de natuurgebieden, tot nu toe is aangepakt met slechts incidentele middelen;
• het nodig is dat ook hiervoor structureel budget wordt vrijgemaakt;

Verzoekt het College:

• op zoek te gaan naar structureel budget om op te nemen in de begroting van 2023 en volgend voor het beleidsdoel ‘5.1.2 bevorderen biodiversiteit’ en wel versterking van de biodiversiteit buiten de natuurgebieden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Lies van Aelst SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Een duurzaam perspectief voor boeren

Lees verder

MOTIE Evaluatie groene cirkels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer