MOTIE Een duurzaam perspectief voor boeren


6 juli 2022

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 juli 2022 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

• Nederland de internationale verplichting heeft om de natuur in een gunstige staat van instandhouding te brengen en achteruitgang van de natuur te voorkomen;
• Het kabinet voornemens is de stikstofuitstoot in uiterlijk 2030 te halveren;
• Minister van der Wal in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) vergaande kabinetsplannen heeft gemaakt om dit doel te bereiken;
• dat de Minister voor Natuur en Stikstof met een richting gevend plan voor een stikstofreductie is gekomen;

Overwegende dat:

• om de doelen te behalen het huidige landbouwsysteem ingrijpend zal moeten veranderen (meer boeren, minder vee);
• de rol van de provincie essentieel is voor het komen tot gebiedsplannen waarin zowel de versterking van de Natura2000 gebieden en de biodiversiteit daar, en een duurzame toekomst voor ons landelijk gebied gerealiseerd wordt;
• protesten van de agrarische ondernemers in het hele land naar aanleiding van de kabinetsplannen mede voortkomen uit angst voor de toekomst van hun bedrijf en hun kostwinning;
• boeren in onzekerheid leven, omdat het Rijk aangaande het toekomstperspectief voor agrariërs onvoldoende duidelijkheid biedt;
• helderheid over een duurzaam toekomstperspectief voor agrariërs van belang is om draagvlak te krijgen en uit de impasse te komen;

Verzoeken het college:

• om binnen de kaders van de gestelde natuurdoelen in de gebiedsprocessen een duurzaam perspectief voor élke Zuid-Hollandse agrarische ondernemer te bieden;
• om in samenwerking met het Rijk voorbeelden van toekomstvaste duurzame agrarische bedrijfsplannen met een verdienmodel uit te werken;
• daarvoor geen mogelijkheden bij voorbaat uit te sluiten;
• in overleg en samenwerking met het Rijk hiervoor de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Laura Neijenhuis, D66
2. Carla van Viegen, PvdD
3. Ton van Rijnberk, Groep van Rijnberk
4. Frank Johan Hoogendam, SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Onvoldoende verklaren participatieproces RTHA

Lees verder

MOTIE Structureel budget voor biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer