Amen­dement: schrappen vrij­stel­lings­lijst


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunten;

Besluiten:

I.

Besluitpunt 3 in het bij het voornoemde voorstel Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid (7535) behorende ontwerpbesluit te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt:

3. Vast te stellen de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH), in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid, met documentnummer PZH-2023-8245514135, met dien verstande dat het Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH) (Bijlage 1) als volgt wordt gewijzigd :

Er wordt een nieuw artikel Ib toegevoegd dat komt te luiden: ‘Artikel Ib. Bijlage III komt te vervallen’.

Kennis te nemen van de door GS vastgestelde wijziging van het Omgevingsprogramma Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid, met documentnummer PZH2023-824551413

II.

In het bij het voornoemde voorstel Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening module soortenbeleid (7538) behorende ontwerpbesluit komt artikel I te luiden als volgt:

‘Artikel I

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit, met dien verstande dat het volgende artikel H2. wordt toegevoegd:

H2. Artikel 3.183, 3.184, 3.185, 3.186, 3.187, 3.188 komen te vervallen.’

Toelichting

Een vrijstelling is een veel te algemeen en niet proportioneel middel om in heel Zuid-Holland vele diersoorten te mogen doden. Een vrijstelling zou uitsluitend kunnen worden verleend voor de inzet van niet-dodelijke middelen, zoals actieve verjaging. Het is nodig dat als het al nodig is, het doden van dieren niet met een vrijstelling, maar altijd met een ontheffing moet worden gereguleerd. De argumenten hiervoor zijn de volgende:

  • Bezwaar indienen tegen een vrijstelling is niet mogelijk. Hierdoor wordt aan burgers een belangrijke democratisch recht ontnomen en is een onafhankelijke toetsing door de rechter niet mogelijk.
  • De vrijstelling levert onvoldoende maatwerk zowel qua locatie als qua periode. De vrijstelling is een grofmazig instrument dat ook ingezet kan worden als er geen dreigende schade is. Dit is niet te rijmen met het uitgangspunt van bescherming van individuele dieren. Bij een ontheffing kan meer maatwerk worden geleverd en kunnen specifiekere voorwaarden worden gesteld.
  • De maatregel leidt niet tot inventief oplossen van problemen. Immers, als de bescherming van dieren opzij wordt gezet en afschot snel mogelijk wordt gemaakt, is er geen stimulans om tot innovatieve, slimme, diervriendelijke oplossing te komen.
  • Er is bij een vrijstelling geen sprake van een gerichte planmatige aanpak en bij een ontheffing wel.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE: Financiële ondersteuning wildopvangcentra Zuid-Holland

Lees verder

Amendement: Haal de egel van de vrijstellingslijst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer