Amen­dement: Haal de egel van de vrij­stel­lings­lijst


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

I.

Besluitpunt 3 in het bij het voornoemde voorstel Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid (7535) behorende ontwerpbesluit te wijzigen zodat dit komt te luiden als volgt:

‘3. Vast te stellen de wijziging van de Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH), in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid, met documentnummer PZH-2023-8245514135, met dien verstande dat het Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Zuid-Holland (OVZH) (Bijlage 1) als volgt wordt gewijzigd :

Er wordt een nieuw artikel Ia toegevoegd dat komt te luiden:

‘Artikel Ia. In Bijlage III, onder F. (Andere beschermde soorten als bedoeld in artikel 3.63, tweede lid) komt ‘- Egel’ te vervallen’.

Kennis te nemen van de door GS vastgestelde wijziging van het Omgevingsprogramma Zuid-Holland, in het kader van de Herziening Omgevingsbeleid Module Soortenbeleid, met documentnummer PZH2023-824551413.’

II.

In het bij het voornoemde voorstel Wijziging Zuid-Hollandse Omgevingsverordening module soortenbeleid (7538) behorende ontwerpbesluit komt artikel I te luiden als volgt:

“Artikel I

De Zuid-Hollandse Omgevingsverordening wordt gewijzigd zoals is aangegeven in bijlage 1 behorende bij dit besluit, met dien verstande dat het volgende artikel H2. wordt toegevoegd:

‘Artikel H2. In bijlage C. ‘Activiteiten die de natuur betreffen’, onder C. ‘Aangewezen soorten behorend bij artikel 3.189, eerste lid’, komt: ‘- Egel' te vervallen.’ ’’

Toelichting

Sommige dieren en plantensoorten zijn echt kenmerkend voor Zuid-Holland. Om te zorgen dat Zuid-Holland zoveel mogelijk soorten houdt, kiezen wij voor zogenaamde ‘icoonsoorten’. Als het leefgebied van de icoonsoorten op orde is dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Zij zijn een graadmeter daarvoor. Veel soorten profiteren namelijk mee van de maatregelen die wij treffen voor de icoonsoorten. De egel is één van de 40 icoonsoorten maar het gaat niet goed met de egel en het dier, is in verspreiding met 50% achteruit gegaan in de laatste tien jaar en is zorgelijk als ‘bedreigd’ vermeld op de rode lijst van beschermde inheemse diersoorten volgens de internationaal geldende IUCN-criteria. Maar de egel staat ook op de vrijstellingslijst, waardoor zijn leefomgeving wordt bedreigd.. Alleen de verbetering van de leefomgeving van de egel blijkt dus onvoldoende om de egel in een goede staat van instandhouding te brengen. Daarom is het belangrijk om de egel een betere bescherming te bieden en van de vrijstellingslijst te halen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: schrappen vrijstellingslijst

Lees verder

MOTIE: Bescherming leefgebied egel als icoonsoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer