MOTIE: Bescherming leef­gebied egel als icoon­soort


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

de egel een beschermde soort is ingevolge de Wet Natuurbescherming;

de egel daarnaast een belangrijke icoonsoort is in Zuid-Holland;

Overwegende dat:

  • de egel als icoonsoort goed beschermd dient te worden;
  • de egel in verspreiding met 50% achteruit is gegaan in de laatste tien jaar en is zorgelijk als ‘bedreigd’ vermeld op de rode lijst van beschermde inheemse diersoorten volgens de internationaal geldende IUCN-criteria.;
  • het verbeteren van het leefgebied van de egel essentieel is om de egel als icoonsoort beter te beschermen; ;

Roept het college op:

  • om zich extra in te zetten om het leefgebied van de egel te versterken;
  • voor 1 juni 2023 aan te geven welke maatregelen hiervoor genomen worden;

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Haal de egel van de vrijstellingslijst

Lees verder

MOTIE: Geen jaarrond beheer Ganzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer