MOTIE: Geen jaarrond beheer Ganzen


8 maart 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 8 maart 2023 ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • op grond van de Wet natuurbescherming de provincie ontheffing kan verlenen om beschermde dieren te doden, maar dat alleen kan als aan alle voorwaarden die in de wet zijn genoemd, is voldaan. Het moet dan onder andere gaan om dreiging van belangrijke landbouwschade of een gevaar voor de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
  • uitsluitend het beperken van de populatie ganzen geen grond is voor het verlenen van een ontheffing;
  • het doel van het jaarrond bestrijden om de populatie standganzen binnen de provincie te reduceren tot op een niveau waarbij de schade acceptabel en de populatie beheersbaar is, in strijd is met zowel de letter als de geest van de wet;

Overwegende dat:

  • het jaarrond bestrijden van ganzen zeer veel verstoring oplevert van andere beschermde dieren, wat onwenselijk is;

Roept het college op:

Om het Omgevingsprogramma te wijzigen door in Hoofdstuk B2 Faunabeheer bij Maatregel: Beheer ganzenpopulaties op pagina 40 de volgende tekst te schrappen:

‘De provincie zet zich jaarrond actief in om de populatie standganzen binnen de provincie te reduceren tot op een niveau waarbij de schade acceptabel en de populatie beheersbaar is. Daarnaast is van groot belang dat ganzen met alle geschikte middelen, inclusief afschot, worden verjaagd van plaatsen waar ernstige schade kan ontstaan. Gedurende de winterperiode wordt rekening gehouden met de rust binnen Natura 2000-gebieden en met de aangewezen ganzenrustgebieden.’

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen