Circu­laire economie bij Foreign invest­ments


4 september 2018

Kadenota

======================================================================

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 27 juni 2018 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterendedat:

- het huidige Zuid-Hollandse provinciale beleid van ‘foreign investments’ mede gericht is op concurrentiekracht voor de vestiging positionering en investering van prominente economische sectoren, zoals bedrijven actief in Olie & Gas; Safety & Security, Life Science & Health, Horticulture, IT & Telecom en Maritime & Offshore;

- de provincie Zuid-Holland via het Innovation Quarter investeert in de vestiging van buitenlandse bedrijven via ‘foreign investments’;

- de transitie naar een circulaire economie één van de prioriteiten uit de Europastrategie van de provincie Zuid-Holland is en de provincie in dat kader een Europese proeftuin wil zijn op het gebied van de circulaire economie;

  Overwegende dat:

  - bedrijven die werken volgens de principes van de circulaire economie bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, wat door Nederland mede is ondertekend en waar ook de provincie Zuid-Holland een bijdrage aan levert;

  - het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft aangegeven dat een circulaire economie een vermindering van grondstoffen- en materiaalgebruik en het terugdringen van afval beoogt en dat daardoor ook de emissie van broeikasgassen wordt gereduceerd, waarmee de circulaire economie ook bijdraagt aan de energietransitie, wat één van de speerpunten van Zuid-Holland is;

  - het volgens het PBL het van belang is dat in het kader van het Klimaatakkoord voldoende aandacht wordt gegeven aan de reductie van broeikasgasemissies via geïntegreerde proces- of ketenverbeteringen van bedrijven en dit nog sterker geldt als mogelijke maatregelen ook in de keten leiden tot emissiereductie in het buitenland;

  - dierenwelzijn een belangrijk onderdeel is van een maatschappelijk verantwoorde economie;

  - een goed sociaal beleid binnen bedrijven bijdraagt aan het welbevinden van werknemers;

   Verzoeken het college:

   - alleen bedrijven uitnodigen en stimuleren voor vestiging in Zuid-Holland, die werken volgens het principe van circulaire economie en die mens- en diervriendelijk werken;

    en gaan over tot de orde van de dag.


    Status

    Verworpen

    Voor

    Tegen

    Wij staan voor:

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer