Moge­lijk­heden bijdrage ZH aan transitie plant­aardige voeding


4 september 2018

Kadenota

======================================================================

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 27 juni 2018 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterendedat:

  • Nederland als deltagebied niet alleen kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering, maar door voedselproductie en –consumptie ook bijdraagt aan de klimaatproblematiek;
  • de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur in een recent rapport concludeert dat de klimaatopgave een nieuw voedselbeleid vraagt, waarbij de omslag naar een duurzaam eetpatroon met een meer plantaardig dieet noodzakelijk is;
  • volgens de Gezondheidsraad, het PBL en de WRR het eten van minder dierlijke producten en meer groente en fruit goed is voor zowel de gezondheid als voor duurzaamheidsdoelstellingen;

Overwegende dat:

  • Nederland het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend, waarin is vastgelegd dat de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graad bedraagt en door de ondertekenaars nationale klimaatplannen hiervoor worden opgesteld;
  • beduidende besparingen van emissies van broeikasgassen kunnen worden behaald met minder dierlijke productie;
  • via plantaardige eiwitten en voeding meer oplossingen gecreëerd kunnen worden om het hoofd te bieden aan minder uitstoot van broeikasgassen en in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs;
  • de provincie investeert in de ‘Zuid-Hollandse voedselprogramma’s’ en het voedselvernieuwersfeest 2018, waarbij geïnvesteerd wordt in proeftuinen voor het realiseren van een duurzame voedselketen en de provincie daarmee invloed kan uitoefenen op de klimaatopgave en een duurzaam eetpatroon;

Verzoeken het college:

  • in Zuid-Holland te zoeken naar de mogelijkheden om de productie en consumptie van plantaardige voeding in de provincie te stimuleren en PS hierover dit jaar te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer