Moge­lijkheid scha­de­ver­goeding zonder onder­steunend afschot


4 september 2018

Kadenota

======================================================================

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 27 juni 2018 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterendedat:

- personen die hun hoofdberoep in de landbouw hebben, onder voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het geval van vraat-, graaf- en wroet- of veegschade;

- dat van deze grondgebruikers de nodige inspanning wordt gevraagd om vraat-, graaf, wroet- of veegschade door dieren te voorkomen;

- als ondersteunend afschot is toegestaan, grondgebruikers volgens de ‘Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland’ verplicht zijn om minimaal twee keer per week van verjaging met ondersteunend afschot gebruik te maken om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in die schade;

- dat een herziening van de ‘Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland’ op de agenda van het Bij12Fonds en de IPO-werkgroep Natuurwetgeving voor het komende jaar staat ingepland;

  Overwegende dat:

  - in het nieuwe ‘Faunabeheerplan knobbelzwaan’ van de provincie Zuid-Holland is opgenomen dat er mogelijkheden zijn voor verjaging zonder afschot (Krimpenerwaard),

  - er aan grondgebruikers ook mogelijkheden geboden worden om eventueel met verjaging, maar zonder ondersteunend afschot, vraat-, graaf, wroet- of veegschade door dieren uit te keren;

   Verzoeken het college:

   - bij de bijeenkomsten over de herziening ‘Beleidsregels uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland’ van het Bij12 Fonds en de IPO werkgroep Natuurwetgeving in IPO verband te pleiten voor meer mogelijkheden dan alleen verjaging met afschot, waarbij verjaging zonder afschot een vergelijkbaar resultaat oplevert;

   en gaan over tot de orde van de dag.


   Status

   Overgenomen

   Voor

   Tegen

   Lees onze andere moties

   Versnelling en intensivering ecologisch bermbeheer Zuid-Holland

   Lees verder

   Mogelijkheden bijdrage ZH aan transitie plantaardige voeding

   Lees verder

   Help mee aan een betere wereld

       Word lid Doneer