Versnelling en inten­si­vering ecolo­gisch berm­beheer Zuid-Holland


4 september 2018

Kadernota

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 27 juni 2018 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterendedat:

- uit onderzoek van de provincie blijkt dat de insectenpopulatie, zoals bijen en vlinders, ook in Zuid-Holland sterk afneemt;

  - gebrek aan voedsel (waaronder monocultuur) een belangrijke reden is dat het

  slecht gaat met insecten;

  - uit onderzoek gebleken is dat bloem- en kruidenrijk landschap kan bijdragen aan

  de verbetering van de insectenstand en aan de biodiversiteit;

  Overwegende dat:

  - Provinciale Staten het besluit hebben genomen voor een meer ecologisch bermbeleid;

  - de provincie vele kilometers berm heeft langs (vaar)wegen;

  - insecten een belangrijke bijdrage leveren aan de landbouw en productie van ons voedsel via bestuiving;

  - insecten bijdragen aan natuurlijk gewasbescherming als plantenluizen, bepaalde keversoorten en rupsen;

  - bijvoorbeeld de stichting Honey Highway met haar inzet bijdraagt aan de oplossing voor de insectenafname;

   Verzoeken het college:

   - het provinciaal ecologisch bermbeheer te versnellen door intensiever te gaan samenwerken met organisaties zoals de stichting Honey Highway;

    en gaan over tot de orde van de dag.


    Status

    Verworpen

    Voor

    Tegen

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer