Geen vergassing ganzen


3 juli 2019

Agendapunt : 2A

Voordrachtnr : 7189
Onderwerp : Kadernota 2020-2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 3 juli 2019 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • het College van Gedeputeerde Staten door de uitspraak van de Raad van State d.d. 15 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1535) gebruik mag maken van vergassing van ganzen om de overlast van ganzen te beperken rond Rotterdam The Hague Airport;

Overwegende dat:

het vergassen van ganzen veel dierenleed veroorzaakt;

er ook andere doeltreffende maatregelen genomen kunnen worden om de vliegveiligheid te verhogen en ganzen te weren rondom Rotterdam The Hague Airport door het minder aantrekkelijk maken van omliggende landbouwgronden, bijvoorbeeld minder aantrekkelijke gewassen of door het plaatsen van zonnepanelen;

met dergelijke maatregelende vliegveiligheid wordt vergroot, het dierenleed wordt verminderd en wordt bijgedragen aan de energietransitie;

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

de ontheffing om ganzen te vergassen in te trekken en geen vergassing van ganzen toe te staan;

En gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Hanke Hoogerwerf Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen