Provin­ciaal bos- en bomen­beleid


3 juli 2019

Agendapunt : 2A

Voordrachtnr : 7189
Onderwerp : Kadernota 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 3 juli 2019 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

provincies verantwoordelijk zijn voor het beleid van de bossen in Nederland;

 • de provincie bevoegd is ten aanzien van de oude Boswet, die nu is opgegaan in de Wet Natuurbescherming (Hoofdstuk 4 Houtopstanden, hout en houtproducten,Artikelen 4.1-4.9)
 • houtopstanden van 10 are en groter en een bomenrij van 20 bomen en meer en buiten de bebouwde kom vallen onder de provinciale verantwoordelijkheid;
 • de hierboven vermelde bomenkap sinds de invoering van de Wet Natuurbescherming moet worden gemeld bij Gedeputeerde Staten van de provincie;
 • naar aanleiding van de kapmelding GS een kapverbod kunnen instellen, als het gaat om bijzondere natuur- of landschapswaarden;
 • er geen nader uitgewerkt provinciaal beleid is op grond van de Verordening Uitvoering Wet Natuurbescherming Zuid-Holland op het gebied van de kap en het beheer van bossen en bomen;
 • jaarlijks 300.000 kuub hout door Staatsbosbeheer wordt geoogst uit de Nederlandse bossen en dat Staatsbosbeheer daarbij een belang heeft van circa 25 miljoen euro;

Overwegende dat:

 • ook in Nederland ontbossing plaatsvindt: Per jaar verdwijnt ruim 3.000 hectare bos, dat deels wordt gecompenseerd door het elders planten van ruim 1.600 hectare bos.
 • bos en bomen een belangrijke functie hebben m.b.t. gezondheid, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, CO2, recreatie, opvang, waterregulatie, tegengaan hittestress, en belangrijk natuurlijk kapitaal zijn;
 • de maatschappelijke bezorgdheid over de toenemende bomenkap toeneemt;
 • er ten behoeve biomassaproductie veel bomen worden gekapt en daar veel geld aan wordt verdiend;
 • momenteel onduidelijk is hoe groot de Zuid-Hollandse houtoogst is en hoe de verhouding is tussen bomenkap en de aanplant van nieuwe bomen in Zuid-Holland is;

Verzoekt het college;

 • een bos- en bomenbeleid nader uit te werken op grond van Hoofdstuk 4 Wet Natuurbescherming en deze voor 1 februari 2020 voor te leggen aan Provinciale Staten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen