Juri­dische houd­baarheid maat­re­gelen PAS


6 november 2019

Onderwerp : Programmatische Aanpak Stikstof

======================================================================

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 november 2019 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. de Programmatische Aanpak Stikstof niet langer kan worden benut voor vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt;
  • de Programmatische Aanpak Stikstof juridisch niet houdbaar is gebleken en daar van tevoren al voor gewaarschuwd is;
  • het feit dat de Programmatische Aanpak Stikstof juridisch niet houdbaar is gebleken verstrekkende gevolgen heeft;
  • het van groot belang is dat de maatregelen die genomen worden, degelijk getoetst worden op de juridische houdbaarheid en haalbaarheid ervan;
  • volgens juridisch experts gebiedsgerichte en vrijwillige maatregelen onvoldoende zijn om de Habitatrichtlijn na te leven;
  • de te nemen maatregelen vooraf degelijk te toetsen op de juridische houdbaarheid en haalbaarheid ervan;

Overwegende dat:

Verzoekt het college:

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen Partij voor de Dieren
Willem Bakx 50Plus
Frank Hoogendam SPStatus

Ingediend

Voor

Tegen