Draag­kracht natuur en gezondheid Zuid-Hollandse inwoners als uitgangspunt bij te nemen maat­re­gelen PAS


6 november 2019

Onderwerp : Programmatische Aanpak Stikstof

======================================================================

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 6 november 2019 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

  • naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. het Programma Aanpak Stikstof niet langer kan worden benut voor vergunningverlening voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt;
  • het adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van de heer Remkes heeft aangegeven dat drastische maatregelen nodig zijn om de internationaal afgesproken natuurdoelen te behalen;
  • provinciaal beleid is dat de natuur in Zuid-Holland niet achteruit gaat en versterkt en uitgebreid gaat worden;
  • er veel (extra) inspanningen gepleegd moeten worden om de internationale natuurdoelen op tijd te halen;
  • de reden van de rechterlijke uitspraak is dat er geen voorschot genomen kan worden op toekomstige compenserende maatregelen;
  • de draagkracht van de natuur nu zeer beperkt is; op heel veel punten voor soorten en habitats is er geen sprake van een gunstige staat van instandhouding, terwijl vanuit de habitatrichtlijn (artikel 6) wel de verplichting voortvloeit dat Nederland actief maatregelen neemt om een gunstige staat van instandhouding te bereiken;
  • salderen of compenseren daardoor maar heel beperkt mogelijk is;
  • de basisoplossing is om de natuur versterken;
  • de draagkracht van de natuur als uitgangspunt te nemen voor de te nemen maatregelen als gevolg van de rechterlijke uitspraak Programmatische Aanpak Stikstof;

Overwegende dat:

Verzoekt het college:

En gaat over tot de orde van de dag;

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren

Willem Bakx

50Plus


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Juridische houdbaarheid maatregelen PAS

Lees verder

Ondersteuning noodlijdende wildopvang Delft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer