Onder­steuning nood­lij­dende wildopvang Delft


13 november 2019

Onderwerp : Begroting 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 13 november 2019, ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

· de Wildopvang in Delft heeft aangegeven op zeer korte termijn te moeten sluiten wegens gebrek aan financiële middelen;

· de Wildopvang Delft invulling geeft aan de zorgplicht voor in het wild levende dieren binnen onze provincie conform artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming;

· de Wildopvang in Delft jaarlijks vele duizenden gewonde en zieke, in het wild levende vogels en zoogdieren in Zuid-Holland opvangt, verzorgt en indien mogelijk weer uitzet (zie bijlage);

· er steeds minder wildopvang locaties in de provincie zijn vanwege het stoppen van diverse andere wildopvangen door o.a. toegenomen regeldruk en financiële problemen;

  Overwegende dat:

  - de provincie een wettelijke taak heeft voor de bescherming van in het wild levende dieren en een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van hulpverlening aan dieren in nood;

  - de provincie de vergunning heeft verleend aan de wildopvang in Delft;

  - er veel kennis en expertise verloren gaat als de wildopvang na ruim 40 jaar haar deuren moet sluiten;

  - de wildopvang in Delft de enige opvang is die beschermde reptielen en amfibieën mag opvangen;

  · het sluiten van de Wildopvang in Delft een direct negatief effect zal hebben voor inwoners in de regio Delft en omstreken, die een hulpbehoevend in het wild levend dier vinden, te weten dat zij dit dier niet langer naar de wildopvang in Delft kunnen brengen, maar wel wettelijk verplicht zijn er hulp aan te bieden;

  · het sluiten van de Wildopvang in Delft een direct negatief effect zal hebben voor de in het wild levende dieren, omdat ze bij ziekte of verwonding, ofwel helemaal niet meer geholpen worden, ofwel over veel langere afstanden vervoerd moeten worden

   Verzoekt het college:

   in gesprek te gaan met de wildopvang in Delft en hen te ondersteunen bij het vinden van (financiële) oplossingen om sluiting van de wildopvang te voorkomen;

   En gaat over tot de orde van de dag.

   Carla van Viegen

   Partij voor de Dieren


   Status

   Aangehouden

   Voor

   Tegen

   Lees onze andere moties

   Draagkracht natuur en gezondheid Zuid-Hollandse inwoners als uitgangspunt bij te nemen maatregelen PAS

   Lees verder

   Nedersoja als toekomstperspectief voor agrarische sector

   Lees verder

   Help mee aan een betere wereld

       Word lid Doneer