Gesprek relevante partners zonne­pa­nelen op kassen (toezegging en deels al vervuld)


14 november 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2018 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

- er een belangrijke klimaatopgave is en de provincie samen met medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties werkt aan het versnellen van de energietransitie;

- voor een belangrijk deel energie wordt gebruikt in de Zuid-Hollandse glastuinbouw, waarvan nog een substantieel deel het gebruik van fossiele brandstoffen;

- de provincie veel geld ter beschikking stelt voor innovatie op het gebied van energietransitie;

  Overwegende dat:

  - er nieuwe innovaties zijn op het gebied van lichtdoorlatende zonnepanelen, die goed bruikbaar zijn voor de glastuinbouw en kunnen bijdragen aan versnelde energietransitie;[1][2][3][4]

  - gezien de klimaatopgave het van belang is om partijen bij elkaar te brengen om de mogelijkheden van zonnepanelen op kassen nader te onderzoeken;

  - zonnepanelen op kassen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan versnelde verduurzaming van de energievoorziening in onze provincie;

   Verzoekt het college:

   - samen met LTO Glaskracht, gemeenten, deskundigen op het gebied van lichtdoorlatende zonnepanelen en eventuele andere relevante partners het gesprek aan te gaan om de mogelijkheden van (een proef met) zonnepanelen op kassen te bespreken;

    en gaat over tot de orde van de dag;

    Carla van Viegen Partij voor de Dieren

    [1]https://www.goedemorgenroos.nl/roos/nieuws/transparante-zonnepanelen-voor-kassen/

    [2]https://www.gakon.nl/nl/tuinbouw/kassenbouw/solar-kassen

    [3]https://www.wattco.nl/glasglaszonnepanelen

    [4]https://batistkassenbouw.nl/activiteiten/overige-werkzaamheden/


    Status

    Aangehouden

    Voor

    Tegen