Beperken vlieg­reizen (inge­trokken)


14 november 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2018 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Constaterende dat:

- GS-leden, PS-leden en ambtenaren omwille van hun functie regelmatig naar het buitenland reizen;

- een deel van deze reizen geschieden middels het vliegtuig;

- de Dienstreisregeling provincie Zuid-Holland sinds 2011 niet meer inhoudelijk gewijzigd is;

- de Dienstreisregeling provincie Zuid-Holland geen beleid is opgenomen m.b.t. tot reismodaliteit in relatie tot CO2-uitstoot;

- er een akkoord is gesloten in overleg met de VN-luchtvaartorganisatie ICAO waarin is afgesproken dat de luchtvaartsector vanaf 2020 een deel van de CO2-uitstoot gaat compenseren;

  Overwegende dat:

  - tussen 2006 en 2009 de CO2-uitstoot van dienstreizen per vliegtuig werden gecompenseerd middels de aanplant van bomen;

  - CO2-compensatie enkel een tijdelijke oplossing is;

  - treinreizen minder CO2-uitstoot vereisen dan vliegreizen;

  - voor een groot deel van Europa treinreizen ongeveer even snel kunnen gaan als vliegreizen;

   Verzoekt het college:

   - met een voorstel te komen de Dienstreisregeling provincie Zuid-Holland zodanig te wijzigen dat bij (buitenlandse) reizen binnen 500 km waar mogelijk per trein wordt gereisd en daarboven het vliegen tot een minimum wordt beperkt;

   - de CO2-uitstoot van vliegreizen te compenseren;

    en gaat over tot de orde van de dag;

    Carla van Viegen Partij voor de Dieren

    Bart Canton Partij voor de Dieren


    Status

    Ingetrokken

    Voor

    Tegen