MOTIE: Afspraken uit het coali­tie­ak­koord verwerken in het ruim­telijk voorstel


13 december 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op woensdag 13 december 2023 ter behandeling van deze motie vreemd aan de orde van de dag;

Constaterende dat:

  • het Rijk onze provincie de opgaven heeft voorgelegd uit nationale programma’s op het gebied van onze fysieke leefomgeving;
  • de provincie wordt gevraagd om samen met gemeenten en waterschappen de opgaven voor de periode tot 2030 - met een doorkijk naar 2050 - ruimtelijk te vertalen, in te passen en te combineren met de provinciale opgaven;
  • Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten het Ruimtelijk Voorstel in het kader van de Ruimtelijke Puzzel hebben ontvangen;

Overwegende dat:

  • de Statencommissie Ruime & Milieu heeft geadviseerd het voorstel niet te agenderen in de Statenvergadering van 13 december 2023, maar eerst opnieuw te agenderen in de Statencommissie Ruimte & Milieu nadat werksessies over het ruimtelijk voorstel hebben plaatsgevonden;
  • Gedeputeerde Staten in de commissievergadering op 8 december hebben aangegeven, dat een kader belangrijk is om tot concrete keuzes te komen;
  • coalitiepartijen het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland hebben gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de ruimtelijke ordening in Zuid-Holland, zoals op het gebied van klimaat, bodemdaling, infrastructuur, landbouw, woningbouw, energietransitie, water en bodem sturend, circulaire economie en sport en recreatie;

Roepen het college op:

  • de gemaakte afspraken uit het coalitieakkoord over de ruimtelijke ordening als kaders te benoemen bij de verdere beraadslagingen en over het ruimtelijk voorstel, in werksessies, commissievergaderingen of andere vergaderingen, en de uitwerking van deze kaders te verwerken in het nieuwe ruimtelijk voorstel.

Robert Jan Vonk
Plaatsvervangend Statenlid Partij voor de Dieren
Provincie Zuid-Holland


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Ondersteuning sociale en psychische nood agrariërs

Lees verder

Motie vreemd aan de agenda Behoud populatie damherten Hoeksche Waard

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer